Обука на 20.10-21.10 (Техники на Транспонирање)

  • Обука на 20.10-21.10 (Техники на Транспонирање)

    Trajnim më 20.10 – 21.10 (Teknika e Transponimit)

    Техниките на транспонирање на Европското законодавството (acquis) во националното законодавство, со практични примери на пополнување на правните инструменти: Изјава на усогласеност и табели на коресподентност, како и обврски за следење на законодавната постапка во рамките на НПАА.

    Teknikat e Transpozimit të Legjislacionit Europian (aquis) në legjislacionin nacinal, me shembuj praktikë të plotësimit të instrumenteve ligjorë: Deklarata e pajtueshmërisë dhe tabelat e korrespodencës, si dhe detyrimet për të ndjekur procedurën legjislative në kuadër të NPAA