ТЕНДЕР ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА ИСО 9001:2015

  • ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
    [преку ЕСЈН со е-аукција]
    ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ОД ТЕЛО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА СПОРЕД БАРАЊАТА ОД НОВОТО
    ИЗДАНИЕ НА СТАНДАРДОТ ИСО 9001:2015