Обуки 31 мај, 7 јуни, 21 јуни и 5 јули - Номотехнички правила

 •  

  Обуки 31 мај, 7 јуни, 21 јуни и 5 јули - Номотехнички правила

   

  Trajnime 31 maj, 7 qershor, 21 qershor dhe 5 korrik - Rregullat nomoteknike

   

  По повод обврската произлезена од Стратегијата за реформа на јавната администрација, Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија со поддршка на Националниот демократски институт (НДИ) ќе реализира четири обуки за номотехнички правила при подготовка на правните акти на 31 мај, 7 јуни, 21 јуни и 5 јули во Клубот на пратеници.

   

  Me rastin e detyrimit që rrjedh nga Strategjia e Reformës së Administratës Publike, Sekretariati i Legjislacionit i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë me mbështetjen e Institutit Nacional Demokratik (IND), do të realizojë katër trajnime mbi rregullat teknike gjatë përgatitjes së akteve ligjore më 31 maj, 7 qershor dhe 21 qershor dhe 5 korrik në Klubin e Deputetëve.