Обуки 20ти и 27ми Септември - Номотехнички правила

  • Обуки 20ти и 27ми Септември - Номотехнички правила | Trajnime 20 dhe 27 Shtator- Rregullat nomoteknike

    По повод обврската произлезена од Стратегијата за реформа на јавната администрација, Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија со поддршка на Националниот демократски институт (НДИ) ќе реализира четири обуки за номотехнички правила при подготовка на правните акти на 20ти и 27ми Септември во Клубот на пратеници.

     

     

    Me rastin e detyrimit që rrjedh nga Strategjia e Reformës së Administratës Publike, Sekretariati i Legjislacionit i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë me mbështetjen e Institutit Nacional Demokratik (IND), do të realizojë katër trajnime mbi rregullat teknike gjatë përgatitjes së akteve ligjore më 20 dhe 27 shtator në Klubin e Deputetëve.