ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19) Секретаријатот за законодавство при Владата на Република Македонија ја објавува следната:


1. Правилник за внатрешна организација на Секретаријатот за законодавство


2. Правилник за систематизација на работни места во Секретаријатот за законодавство


3. Правилник за спроведување на процедури за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и преземање мерки за обезбедување заштита на личните и дгугите податоци кои се однесуваат на укажувачи и пријави од укажувачи, а применувајќи ги прописите за заштита на личните податоци и заштита на класифицираните информации


4. Органограм за внатрешна организација на Секретаријатот за законодавство


5. Стратешки план на Секретаријатот за законодавство


6. Стратегија за развој на ИКТ во Секретаријатот за законодавство


7. Годишен план за работа на Секретаријатот за законодавство


8. Буџет на Секретаријат за законодавство


9. Годишен план за јавни набавки во Секретаријатот за законодавство


10. Годишен план за спречување на корупција во Секретаријатот за законодавство


11. Извештај за спроведување на Годишен план за работа на Секретаријатот за законодавство


12. Завршна сметка на Секретаријатот за законодавство


13. Информации во врска со јавни набавки


14. Информации за обуки и проекти реализирани од страна на Секретаријатот за законодавство


15. Овластено лице за прием на пријави согласно Законот за заштита на укажувачи


16. Список на лица вработени во Секретаријатот за законодавство, службен е-маил и службен телефон


17. Транспарентност/Отчетност


18. Родова еднаквост


19. Стратегија за управување со ризици (2022-2024 год.)


20. Упатство за подобрување на транспарентноста на институциите од јавниот сектор


21. Барања и одгворои поврзани со информации од јавен карактер


Секретаријатот за законодавство согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија‘‘ бр.101/19) за службено лице за посредување со информации од јавен карактер ја определи:


Билјана Ангелески.


Граѓаните на Република Северна Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвило или со која располага Секретаријатот за законодавство со пополнување на - Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во архивата на Секретаријатот или да го симнат тука.


Барањето за информација може да се достави во писмена форма на адресата на Секретаријатот за законодавство ул. „Св. Кирил и Методиј‘‘ бр. 54, 1000 Скопје, на e-mail: biljana.bozinoska@sz.gov.mk


Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон: (02) 3 228 203.

lijk